جديدترين دوره ها

طراحی دیجیتال مقدماتی

کد : 10000213

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : پیام جعفری

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/16

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 7

ظرفیت باقیمانده : 2

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان هنری

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

طراحی سه بعدی مقدماتی

کد : 10000212

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : سوشیانت جوشقانی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/16

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 3

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان هنری

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

مجسمه سازی دیجیتال با Zbrush

کد : 10000211

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : سوشیانت جوشقانی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/16

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 4

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان هنری

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

طراحی کاراکتر

کد : 10000210

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : سوشیانت جوشقانی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/16

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 3

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان هنری

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

مبانی هنری بازی سازی

کد : 10000199

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : محمد بهشتی راد

مبلغ قبل از تخفیف : 8,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/10

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 20

ظرفیت باقیمانده : 4

سطح دوره : سطح مبتدی

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان هنری

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

طراحی دستی مقدماتی

کد : 10000194

تعداد جلسات : 7جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : محمود امامی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/03/29

پایان دوره : 1403/06/26

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 9

سطح دوره :

نوع دوره : حضوری

دسته بندی : دپارتمان هنری

مهلت ثبت نام : 1403/06/31