جديدترين دوره ها

مبانی جلوه‌های بصری (VFX)

کد : 10000202

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : محمد واثق

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/16

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 7

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان فنی

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

بازی سازی تحت شبکه

کد : 10000201

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : رضا سلیمانی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/27

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 7

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان فنی

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

AR و VR

کد : 10000200

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : رضا سلیمانی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/10

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 6

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان فنی

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

مبانی فنی بازی سازی

کد : 10000198

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : محمد سامی

مبلغ قبل از تخفیف : 8,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/12

ظرفیت کل : 13

ظرفیت باقیمانده : 0

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان فنی

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

آموزش آنریل انجین 5 (مقدماتی)

کد : 10000196

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : رضا خشنود

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/03/15

ظرفیت کل : 11

ظرفیت باقیمانده : 0

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان فنی

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

یونیتی 1

کد : 10000195

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : امیرعباس روحی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/06

ظرفیت کل : 16

ظرفیت باقیمانده : 0

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان فنی

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

یونیتی 2

کد : 10000183

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : نادر صدیق

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/03/15

ظرفیت کل : 7

ظرفیت باقیمانده : 0

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان فنی

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

برنامه نویسی (زبان سی‌شارپ)

کد : 10000182

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : نادر صدیق

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/03/19

ظرفیت کل : 12

ظرفیت باقیمانده : 0

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان فنی

مهلت ثبت نام : 1403/06/31