جديدترين دوره ها

تجاری سازی بازی‌های رایانه‌ای

کد : 10000215

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : رویا صدیقی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/16

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 7

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان عمومی (دوره‌های کودک و نوجوان _ کسب کار)

مهلت ثبت نام : 1403/07/30

سواد بازی‌های رایانه‌ای

کد : 10000214

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : رویا صدیقی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/16

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 8

ظرفیت باقیمانده : 6

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان عمومی (دوره‌های کودک و نوجوان _ کسب کار)

مهلت ثبت نام : 1403/07/30

دوره بازی‌سازی نوجوان

کد : 10000209

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

مدرس : ساجده ثمری

مبلغ قبل از تخفیف : 7,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 7,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/19

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 8

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان عمومی (دوره‌های کودک و نوجوان _ کسب کار)

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

دوره بازی‌سازی کودک

کد : 10000208

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 10:00ساعت

مدرس : مهسا بیدی

مبلغ قبل از تخفیف : 7,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 7,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/17

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 8

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان عمومی (دوره‌های کودک و نوجوان _ کسب کار)

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

گیمیفیکیشن

کد : 10000207

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : سید سپهر میرحسینی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/16

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 10

ظرفیت باقیمانده : 4

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان عمومی (دوره‌های کودک و نوجوان _ کسب کار)

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000206

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : رهام سجادی

مبلغ قبل از تخفیف : 8,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/12

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 15

ظرفیت باقیمانده : 5

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان عمومی (دوره‌های کودک و نوجوان _ کسب کار)

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

مبانی بازی سازی (عمومی)

کد : 10000205

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : رهام سجادی

مبلغ قبل از تخفیف : 8,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 8,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/04/12

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 13

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره :

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان عمومی (دوره‌های کودک و نوجوان _ کسب کار)

مهلت ثبت نام : 1403/06/31

مربی‌گری سواد بازی‌های رایانه‌ای

کد : 10000190

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 20:00ساعت

مدرس : مرتضی جمشیدی

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

هزینه ثبت ‌نام دوره : 9,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع ثبت ‌نام : 1403/03/16

پایان دوره : 1403/06/31

جنسیت : مختلط

ظرفیت کل : 18

ظرفیت باقیمانده : 0

سطح دوره : سطح مبتدی

نوع دوره : مجازی

دسته بندی : دپارتمان عمومی (دوره‌های کودک و نوجوان _ کسب کار)

مهلت ثبت نام : 1403/07/30