دوره های حضوری

اردوی آموزش بازی سازی استان کرمان شهر سیرجان

کد : 10000181

تعداد جلسات : 6جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : انستیتو ملی بازی سازی

مبلغ نهایی : 0 ريال

شروع : 1402/12/12

پایان : 1402/12/17

سطح دوره :