021-88310222
دوره های آنلاین

پکیج آنلاین مبانی بازی سازی

کد : 10000126

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : انستیتو ملی بازی سازی

مبلغ نهایی : 19,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/01/19

پایان : 1402/03/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/01/13

سبک شناسی بازی های رایانه ای

کد : 10000125

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Aidin Abadi Shandi

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/01/19

پایان : 1402/03/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/01/13

طراحی دوربین

کد : 10000124

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Roham Sajadi

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/01/19

پایان : 1402/03/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/01/13

مبانی طراحی بازی سازی

کد : 10000123

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Amir Mohamad Rezaei

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/01/19

پایان : 1402/03/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/01/13

اجایل و اسکرام

کد : 10000122

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Saman Novin

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/01/19

پایان : 1402/03/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/01/13

مبانی فنی بازی سازی

کد : 10000121

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Behzad Pahang

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/01/19

پایان : 1402/03/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/01/13

UI و UX

کد : 10000120

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Salar Novin

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/01/19

پایان : 1402/03/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/01/13

مبانی هنری بازی‌سازی

کد : 10000119

تعداد جلسات : 10جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

استاد : Mohamad Beheshti

مبلغ نهایی : 5,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شروع : 1402/01/19

پایان : 1402/03/31

سطح دوره :

مهلت ثبت نام : 1402/01/13